Njoftim per fillimin e bisedimeve per lidhjen e kontrates kolektive te punes ne fushen e mesuesise

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/01/Njoftimi-per-fillimin-e-bisedimeve-per-kontraten-kolektive-te-punes-ne-arsim.pdf

NJOFTIM PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE PËR TREMUJORIN E PARË 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/12/Praktika-Profesionale.pdf

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/12/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-15.12.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-30.11.22.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-3.11.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-02.11.2022-1.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-01.11.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/njoftim-per-vend-pune.xlsx

VLERËSIMI I DOSJEVE TË MËSUESVE NË PRITSHMËRI 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Jashte-Portali-ZVA-Kruje.xlsx

KARTA E PERFORMANCËS PËR VITIN 2021-2022. RËNDITJA PËR AMU dhe AML

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Databaza-e-te-dhenave-per-KPSH-2022.-02.xlsx

NJOFTIM PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/09/Praktika-Profesionale-2022-2023-PP.pdf

LISTA E IAPP-ve PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/09/LISTA-E-IAPP-PRAKTIKA-PROFESIONALE-2022-2023-1.xlsx

VENDE VAKANTE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/08/Vende-T%C3%AB-P%C3%ABrhershme-Zva-Kruj%C3%AB-2022-1.pdf

SHPALLJA E VENDEVE TE PUNËS,PORTALI 2022 ZVAP KRUJË

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Vendet-vakante-per-PORTALIN-2022-PER-DRAP.xls

LËVIZJE PARALELE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/08/Lëvizje-Paralele.pdf

SHPALLJA E PIKËVE TË DOSJEVE PËR KANDIDATËT E ARSIMIT PARASHKOLLORË 2022

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/06/Pikët-e-dosjeve-për-kandidatët-e-Arsimit-Parashkollo