NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2023.

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-NJOFTIM-PER-PROCEDURAT-E-APLIKIMIT-PER-PORTALIN-2023.pdf

SHPALLJE E KËRKESËS PËR APLIKIME PËR VLERËSUES TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR 2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/05/Document-17.pdf

SHPALLJE E KËRKESËS PËR APLIKIMI PËR VLERËSUES TË TESTEVE TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/05/Document-16.pdf

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/05/02.05.2023.xlsx

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/04/27.04.23.xlsx

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/04/19.04.2023.xlsx

VLERËSIMI I PRAKTIKANTËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PERIUDHËN E DYTË, VITI MËSIMOR 2022-2023

Mbështetur në Ligjin Nr 69/2012 i ndryshuar  ” Për sistemin arsimor parauniversitar në

Republikën e Shqipërisë” si dhe referuar  Urdhërit me Nr. 100 datë 25.02.2022 “Për organizimin dhe zhvillimin  e praktikave  profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit “, mbështetur në  shkresën e Ministrisë Arsimit dhe Sportit me Nr. 4866/2 datë 20.07.2022 “Pë disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit”,

Ju bejmë me dije se do të ngrihet komisioni  për vlerësimin e praktikantëve të praktikës profesionale për periudhën e dytë, për vitin shkollor 2022-2023 ,sipas profileve përkatese bashkëlidhur grafikut.

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/Grafiku-i-vleresimit-te-praktikantes-te-praktikes-profesionale-per-periudhen-e-dyte-per-vitin-shkollor-2022-2023.pdf

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/27.03.2023.xlsx

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/24.03.2023.xlsx

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/vend-pune-07.03.2023.xlsx

MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE PËR KONTRATËN KOLEKTIVE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/New-Document23-08-Mar-2023-12-16-32.pdf

NJOFTIME PER VENDE PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uËËploads/2023/02/03.02.23.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/02/07.02.2023-1.xlsx

NJOFTIM PËR PROVIMIN E SHTETIT PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/02/Provimi-i-Shtetit.pdf

NOFTIM PËR FILLIMIN E BISEDIMEVE PËR LIDHJEN E KONTRATES KOLEKTIVE TË PUNËS NË FUSHËN E MËSUESISË

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/01/Njoftimi-per-fillimin-e-bisedimeve-per-kontraten-kolektive-te-punes-ne-arsim.pdf

NJOFTIM PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE PËR TREMUJORIN E PARË 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/12/Praktika-Profesionale.pdf

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/12/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-15.12.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-30.11.22.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-3.11.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-02.11.2022-1.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-01.11.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/njoftim-per-vend-pune.xlsx

VLERËSIMI I DOSJEVE TË MËSUESVE NË PRITSHMËRI 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Jashte-Portali-ZVA-Kruje.xlsx

KARTA E PERFORMANCËS PËR VITIN 2021-2022. RËNDITJA PËR AMU dhe AML

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Databaza-e-te-dhenave-per-KPSH-2022.-02.xlsx

NJOFTIM PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/09/Praktika-Profesionale-2022-2023-PP.pdf

LISTA E IAPP-ve PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/09/LISTA-E-IAPP-PRAKTIKA-PROFESIONALE-2022-2023-1.xlsx

VENDE VAKANTE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/08/Vende-T%C3%AB-P%C3%ABrhershme-Zva-Kruj%C3%AB-2022-1.pdf

SHPALLJA E VENDEVE TE PUNËS,PORTALI 2022 ZVAP KRUJË

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Vendet-vakante-per-PORTALIN-2022-PER-DRAP.xls

LËVIZJE PARALELE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/08/Lëvizje-Paralele.pdf

SHPALLJA E PIKËVE TË DOSJEVE PËR KANDIDATËT E ARSIMIT PARASHKOLLORË 2022

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/06/Pikët-e-dosjeve-për-kandidatët-e-Arsimit-Parashkollo