NJOFTIM PËR KUALIFIKIMIN E MËSUESVE PËR VITIN SHKOLLOR 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2024/02/NJOFTIMI-2021-2022-ZVAP-Kruje.docx

RËNDITJA E KANDIDATËVE JASHTË PORTALI

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2024/01/renditja-e-kandidave-jashte-portali-30.1.2024.xlsx

VENDE PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2024/01/vend-provizor.xlsx

RËNDITJA E KANDIDATËVE SIPAS KREUT 9 pika 3b, te Udhezimit Nr.12, dt 10.06.2021

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2024/01/Kandidate-mesues-ndihmes-profile-te-ndryshme-2023.xlsx

SHPALLJE E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT PËR DREJTUES NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2024/01/Shpallja-e-listave-dr.IA_.pdf

VENDE PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2024/01/2-Formati-i-RASH-per-deklarimin-e-vendeve-te-lira-2023-2024-1-6.xlsx

VENDE PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2024/01/vende-pune-11.1.2023.xlsx

VEND I LIRË PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/12/vend-i-lire-punee.xlsx

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E E PRAKTIKËS PROFESIONALE PERIUDHA E DYTË, VITI 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/12/Njoftimet-per-praktiken-periudha-e-dyte-aplikimi.docx

VLERËSIMI I PRAKTIKANTËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PERIUDHËN E PARË, VITI MËSIMOR 2023-2024

Mbështetur në Ligjin Nr 69/2012 i ndryshuar  ” Për sistemin arsimor parauniversitar në

Republikën e Shqipërisë” si dhe referuar  Urdhërit me Nr. 100 datë 25.02.2022 “Për organizimin dhe zhvillimin  e praktikave  profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit “, si dhe Shkresës së sekretarit të përgjithshëm me Nr.5245 Prot datë 28.08.2023 për zhvillimin e praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2023-2024”,

Ju bejmë me dije se do të ngrihet komisioni  për vlerësimin e praktikantëve të praktikës profesionale për periudhën e parë, për vitin shkollor 2023-2024 ,sipas profileve përkatese bashkëlidhur grafikut.

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/12/Grafiku-i-vleresimit-te-praktikantes-te-praktikes-profesionale-per-periudhen-e-pare-per-vitin-shkollor-2023-2024.docx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/11/2-Formati-i-RASH-per-deklarimin-e-vendeve-te-lira-2023-2024-1-3.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/11/2-Formati-i-RASH-per-deklarimin-e-vendeve-te-lira-2023-2024-1-2.xlsx

RËNDITJA E KANDIDATËVE JASHTË PORTALI E PËRDITËSUAR

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/11/tabela-e-perditesuar-jashte-portali-per-web.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/gjuhe-angleze-vend-pune.-dt-30.xlsx

RËNDITJA E KANDIDATËVE JASHTË PORTALIT E PËRDITËSUAR 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/renditja-jashte-portalit-e-perditesuar.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/vend-pune-arsim-special.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/vend-i-lire-pune-2023.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/vend-pune-2023.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/VENDE-VAKANTE-PUNE…xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/VENDE-TE-LIRA-PUNE-1.xlsx

KARTA E PERFORMANCES 2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/Databaza-e-te-dhenave-per-KPSH-2023.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/r.j-vend-pune-af.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/aff-vende-pune.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/aff-vende-pune.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/TIK-VEND-PUNE..xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/TIK-VEND-PUNE..xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/a.f-vend-pune..xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/ass-vend-i-lire-pune.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/VENDE-TE-LIRA-PUNE.xlsx

RËNDITJA E KANDIDATEVE PËR LËVIZJE PARALELE 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/tabela-e-levizjes-paralele-per-web.xlsx

VENDE TË LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/10/vend-i-lire-pune-a.s.xlsx

RËNDITJA E KANDIDATËVE JASHTË PORTALIT PËR VITIN 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/09/renditja-jashte-portalit-2.xlsx

RAPORTIM DITOR, VENDE TE LIRA PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/09/Raportimi-ditor.xlsx

LISTA E KANDIDATËVE TË PORTALIT 2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/09/Lista-e-kandidateve-te-Portalit-2023.xlsx

SHPALLJET E VENDEVE VAKANTE/PROVIZORE 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/09/Tabela-me-vendet-vakante6.9.2023.xlsx

SHPALLJET E VENDEVE VAKANTE/PROVIZORE 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/09/VENDET-E-LIRA-2023.xlsx

LËVIZJET PARALELE TË DETYRUESHME/ME DËSHIRË

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/08/Document-1.pdf

LISTA E IP-VE QË OFROJNË PRAKTIKËN PROFESIONALE PËR VITIN SHKOLLOR 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/08/IAPP-te-per-Praktiken-Profesionale-2023-2024-1.xlsx

REGJISTRIMET NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/08/CCF08172023-0003.pdf

VENDE TË LIRA

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/08/vendet-vakante-1.xlsx

SHPALLJA E PIKËVE TË DOSJEVE PËR KANDIDATËT E ARSIMIT PARASHKOLLORË 2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/07/Document-18.pdf

VLERËSIMI I PRAKTIKANTËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PERIUDHËN E TRETË, VITI MËSIMOR 2022-2023

Mbështetur në Ligjin Nr 69/2012 i ndryshuar  ” Për sistemin arsimor parauniversitar në

Republikën e Shqipërisë” si dhe referuar  Urdhërit me Nr. 100 datë 25.02.2022 “Për organizimin dhe zhvillimin  e praktikave  profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit “, mbështetur në  shkresën e Ministrisë Arsimit dhe Sportit me Nr. 4866/2 datë 20.07.2022 “Pë disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit”,

Ju bejmë me dije se do të ngrihet komisioni  për vlerësimin e praktikantëve të praktikës profesionale për periudhën e tretë, për vitin shkollor 2022-2023 ,sipas profileve përkatese bashkëlidhur grafikut.

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/06/Grafiku-i-vleresimit-te-praktikantes-te-praktikes-profesionale-per-periudhen-e-trete-per-vitin-shkollor-2022-2023.docx

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2023.

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-NJOFTIM-PER-PROCEDURAT-E-APLIKIMIT-PER-PORTALIN-2023.pdf

SHPALLJE E KËRKESËS PËR APLIKIME PËR VLERËSUES TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR 2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/05/Document-17.pdf

SHPALLJE E KËRKESËS PËR APLIKIMI PËR VLERËSUES TË TESTEVE TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/05/Document-16.pdf

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/05/02.05.2023.xlsx

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/04/27.04.23.xlsx

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/04/19.04.2023.xlsx

VLERËSIMI I PRAKTIKANTËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PERIUDHËN E DYTË, VITI MËSIMOR 2022-2023

Mbështetur në Ligjin Nr 69/2012 i ndryshuar  ” Për sistemin arsimor parauniversitar në

Republikën e Shqipërisë” si dhe referuar  Urdhërit me Nr. 100 datë 25.02.2022 “Për organizimin dhe zhvillimin  e praktikave  profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit “, mbështetur në  shkresën e Ministrisë Arsimit dhe Sportit me Nr. 4866/2 datë 20.07.2022 “Pë disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit”,

Ju bejmë me dije se do të ngrihet komisioni  për vlerësimin e praktikantëve të praktikës profesionale për periudhën e dytë, për vitin shkollor 2022-2023 ,sipas profileve përkatese bashkëlidhur grafikut.

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/Grafiku-i-vleresimit-te-praktikantes-te-praktikes-profesionale-per-periudhen-e-dyte-per-vitin-shkollor-2022-2023.pdf

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/27.03.2023.xlsx

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/24.03.2023.xlsx

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/vend-pune-07.03.2023.xlsx

MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE PËR KONTRATËN KOLEKTIVE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/New-Document23-08-Mar-2023-12-16-32.pdf

NJOFTIME PER VENDE PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uËËploads/2023/02/03.02.23.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/02/07.02.2023-1.xlsx

NJOFTIM PËR PROVIMIN E SHTETIT PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/02/Provimi-i-Shtetit.pdf

NOFTIM PËR FILLIMIN E BISEDIMEVE PËR LIDHJEN E KONTRATES KOLEKTIVE TË PUNËS NË FUSHËN E MËSUESISË

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/01/Njoftimi-per-fillimin-e-bisedimeve-per-kontraten-kolektive-te-punes-ne-arsim.pdf

NJOFTIM PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE PËR TREMUJORIN E PARË 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/12/Praktika-Profesionale.pdf

NJOFTIM PËR VEND PUNE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/12/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-15.12.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-30.11.22.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-3.11.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-02.11.2022-1.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/11/Raportimi-ditor-mbi-deklarimin-e-vendeve-te-punes-ne-institucionet-arsimore-01.11.2022.xlsx

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/njoftim-per-vend-pune.xlsx

VLERËSIMI I DOSJEVE TË MËSUESVE NË PRITSHMËRI 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Jashte-Portali-ZVA-Kruje.xlsx

KARTA E PERFORMANCËS PËR VITIN 2021-2022. RËNDITJA PËR AMU dhe AML

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Databaza-e-te-dhenave-per-KPSH-2022.-02.xlsx

NJOFTIM PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/09/Praktika-Profesionale-2022-2023-PP.pdf

LISTA E IAPP-ve PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/09/LISTA-E-IAPP-PRAKTIKA-PROFESIONALE-2022-2023-1.xlsx

VENDE VAKANTE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/08/Vende-T%C3%AB-P%C3%ABrhershme-Zva-Kruj%C3%AB-2022-1.pdf

SHPALLJA E VENDEVE TE PUNËS,PORTALI 2022 ZVAP KRUJË

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/10/Vendet-vakante-per-PORTALIN-2022-PER-DRAP.xls

LËVIZJE PARALELE

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/08/Lëvizje-Paralele.pdf

SHPALLJA E PIKËVE TË DOSJEVE PËR KANDIDATËT E ARSIMIT PARASHKOLLORË 2022

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/06/Pikët-e-dosjeve-për-kandidatët-e-Arsimit-Parashkollo