NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR VITIN MËSIMOR 2023-2024

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/08/Document-19.pdf

VLERËSIMI I PRAKTIKANTËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PERIUDHËN E DYTË, VITI MËSIMOR 2022-2023

Mbështetur në Ligjin Nr 69/2012 i ndryshuar  ” Për sistemin arsimor parauniversitar në

Republikën e Shqipërisë” si dhe referuar  Urdhërit me Nr. 100 datë 25.02.2022 “Për organizimin dhe zhvillimin  e praktikave  profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit “, mbështetur në  shkresën e Ministrisë Arsimit dhe Sportit me Nr. 4866/2 datë 20.07.2022 “Pë disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit”,

Ju bejmë me dije se do të ngrihet komisioni  për vlerësimin e praktikantëve të praktikës profesionale për periudhën e dytë, për vitin shkollor 2022-2023 ,sipas profileve përkatese bashkëlidhur grafikut.

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2023/03/Grafiku-i-vleresimit-te-praktikantes-te-praktikes-profesionale-per-periudhen-e-dyte-per-vitin-shkollor-2022-2023.pdf

NJOFTIM PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE PËR TREMUJORIN E PARË 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/12/Praktika-Profesionale.pdf